Savetovanje

Kompanija SETCCE pruža usluge profesionalnog savetovanja u svakoj fazi procesa
digitalne transformacije i pomaže preduzećima i organizacijama svih veličina da se
fokusiraju na uspešnu digitalnu transformaciju i optimizaciju poslovanja.

 • Digitalna transformacija
 • DTM Tehnologija
 • Politike bezbednosti i pravila organizacije

Digitalna transformacija

Svaka digitalna transformacija počinje preciznim planiranjem.

Nakon definisanja ciljeva, GAP analize i pripreme plana sledi implementacija
na tehnološkom i organizacionom nivou. Kompanija SETCCE pruža usluge
profesionalnog savetovanja u svakoj fazi procesa digitalne transformacije i
pomaže preduzećima i organizacijama svih veličina da se fokusiraju na uspešnu
digitalnu transformaciju i optimizaciju poslovanja pomoću sledećih rešenja:

 • Pregled i analiza postojećih poslovnih procesa
 • Definisanje dosadašnjeg stanja i ciljeva digitalne transformacije
 • Pregled i analiza pravnih okvira povezanih sa poslovanjem bez papira
 • Definisanje i razvijanje procesa bez papira
 • Tehnički razvoj informacionih sistema koji će podržati poslovanje bez papira
 • Definisanje i implementacija organizacionih pravila i politika poslovanja bez papira.
Digitalna transformacija


DTM Tehnologija

Kada se postave ciljevi i faze digitalne transformacije i kada počne planiranje, razvijanje i izbor odgovarajuće DTM tehnologije koja podržava procese bez papira na organizacionom, tehničkom i pravnom nivou označavaju važnu prekretnicu.

Kompanija SETCCE pruža niz savetodavnih usluga koje pomažu preduzećima da izaberu i implementiraju najbolju DTM tehnologiju koja će ispuniti zahteve digitalne transformacije za:

 • Digitalno unošenje kupaca u sistem
 • Upravljanje i korišćenje elektronskih identiteta
 • Implementaciju i upotrebu elektronskih dokumenata sa elektronskim potpisima
 • Bezbedno i pouzdano čuvanje poslovnog sadržaja i dokumenata
 • Potvrda elektronskih dokumenata s elektronskim potpisivanjem

Politike bezbednosti
i pravila organizacije

Razvoj i upotreba DTM tehnologija su bezbedni u meri u kojoj su pravila koja definišu načine poslovanja bez papira.

Organizaciona pravila definišu načine na koje se procesi implementiraju i izvršavaju, načine na koje se DTM tehnologija koristi u digitalnom poslovanju i kako uloge u procesima koriste implementirane procese i tehnologiju.

ISO 27.001 savetodavne usluge kompanije SETCCE pomažu kompanijama i organizacijama da razviju strategiju, kreiraju i sertifikuju snažan i efikasan sistem upravljanja bezbednošću informacija. ISO 27.001 je međunarodni standard koji su razvili stručnjaci u oblasti bezbednosti informacija i koji pruža metodologiju implementacije upravljanja bezbednošću informacija u organizaciji.

Treba preduzeti određene korake ka implementaciji sistema za upravljanje bezbednošću informacija kao što su:

 • definisanje okvira, obima, procena rizika,
 • plan upravljanja rizikom,
 • GAP procena,
 • GAP remedijacija,
 • definisanje metrike bezbednosti,
 • smernice,
 • implementacija standarda,
 • podrška za internu reviziju.

Preduzeća i organizacije imaju izbor da postanu sertifikovane u skladu sa standardom ISO 27.001. Kada se dobije, sertifikacija ISO 27.001 zahteva redovnu reviziju i održavanje.

Setcce

Follow us

System login

Down