Dodatni pogoji za uporabo storitve BetrSign® prek programskega vmesnika (API)

1.    Uvodna določila

Dodatni pogoji za uporabo storitve BetrSign® preko programskega vmesnika (API) (v nadaljevanju: Dodatni pogoji) so sestavni del Splošnih pogojev uporabe za naročnike storitev BetrSign® (v nadaljevanju: Splošni pogoji) in dopolnjujejo določila Splošnih pogojev. Programski vmesnik (API) BetrSign® omogoča izvedbo povezave oz. integracijo poslovnih aplikacij naročnika s storitvami BetrSign® za upravljanje digitalnih transakcij.  

Katere funkcionalnosti storitve BetrSign® je naročil naročnik in mu jih ponudnik zagotavlja, naročnik oz. ponudnik določi z Naročilnico ali s posebno pogodbo. Naročilnica se s podpisom naročnika šteje kot zavezujoča pogodba, ki jo dopolnjujejo Splošni pogoji. Plan izvedbe povezave naročnikovih poslovnih aplikacij s storitvijo BetrSign® ponudnik oz. partner ponudnika in naročnik dogovorita naknadno (v nadaljevanju: Plan). Naročnik je vezan na te Splošne pogoje tudi v primeru, da naroči storitve ponudnika preko partnerja ponudnika.

2.    Pričetek uporabe storitev in obveznosti ponudnika

Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku zagotavljal storitev BetrSign® v skladu in v obsegu, ki je določen s temi Splošnimi pogoji ter Naročilnico ali s posebno pogodbo.

Ponudnik bo storitve, ki so predmet teh Dodatnih pogojev izvedel v skladu z Naročilnico ali s posebno pogodbo in dogovorjenim Planom med ponudnikom oz. partnerjem ponudnika in naročnikom.

Naročnik prične z uporabo storitev, ponudnik pa z zagotavljanjem storitve BetrSign® najkasneje v 15 delovnih dneh po uspešno izvedeni povezavi naročnikovih poslovnih aplikacij s (testno) storitvijo BetrSign® s strani ponudnika. Ponudnik oz. partner ponudnika pošlje naročniku pisno obvestilo o uspešno izvedeni povezavi naročnikovih poslovnih aplikacij s storitvijo BetrSign® s strani ponudnika.

Pred pričetkom uporabe bo ponudnik oz. partner ponudnika naročniku posredoval enolične podatke za dostop do storitve BetrSign® (dostop do funkcionalnosti elektronskega podpisovanja in dostop do predala elektronske hrambe (opcijsko)). Podatki za dostop so nujno potrebni za uporabo storitve BetrSign® in zagotavljajo zaupnost vnesenih podatkov in ustvarjenih elektronskih dokumentov.

3.    Ponovna vključitev storitev

Ponudnik si pridružuje pravico, da lahko naročniku za ponovno vključitev zaračuna stroške v višini inicialnih stroškov povezave s storitvijo BetrSign® (stroške priključnine).

V kolikor cena storitve ne vsebuje priključnine, ima ponudnik oz. partner ponudnika pravico naročniku zaračunati stroške ponovne vključitve storitve v višini šestih (6) polnih mesečnih naročnin za izbrane storitve. Naročnik v primeru začasnega prenehanja izvajanja storitve ni upravičen do povračila nikakršne škode.

4.    Raven storitve 

Ponudnik zagotavlja storitev v načinu 24/7 in si prizadeva za neprekinjeno delovanje storitev. Ponudnik lahko izvaja posege na storitvah, ki imajo lahko za posledico motnje v delovanju storitve. Ponudnik bo napovedane posege na storitvah BetrSign® izvajal praviloma v času med 21h in 24 h. Ponudnik bo termine za posege v sisteme, ki imajo za posledico prekinitev storitve daljšo od 15 minut vedno najavil naročniku oz. partnerju ponudnika vsaj dva (2) delovna dni pred načrtovanim začetkom posega.

V primeru napake oziroma nepravilnosti pri izvajanju storitve mora naročnik za:

  • naročilo storitev preko partnerja ponudnika vse napake oddati na določen elektronski naslov partnerja ponudnika. V primeru, da partner ponudnika napak ne razreši sam, ponudnik zagotavlja drugi in tretji nivo podpore. 
  • naročilo storitev neposredno pri ponudniku  vse napake oddati na določen elektronski naslov ponudnika: support@betrsign.com. 

V primeru, da ponudnik med obravnavo zahtevka ali kasneje ugotovi, da s strani naročnika oz. partnerja ponudnika prijavljena napaka ne odraža napake na strani ponudnika storitve oziroma na strani storitve BetrSign®, temveč gre za težave pri naročniku ali napake izven sfere delovanja tako naročnika kot ponudnika (npr. izpad elektrike, hekerski napad, izpad interneta, se do tega trenutka opravljeno delo vključno z nadaljnjo obravnavo zahtevka obračuna po vsakokrat veljavnem ceniku ponudnika oz. partnerjem ponudnika glede na obseg in zahtevnost izvedenih nalog. V kolikor naročnik ponudniku oz. partnerju ponudnika ne potrdi obračuna v roku 3 delovnih dni, se smatra opravljeno delo za potrjeno. 

5.    Prekinitev naročnine za uporabo storitev

Z oddajo Naročilnice se sklene pogodbeno razmerje kot dogovorjeno z naročilnico, če ni izrecno določeno, gre za razmerje za nedoločen čas. 

V primeru, da želi naročnik spremeniti obseg storitev, ki je naveden v Naročilnici, to naročnik in ponudnik uredita s podpisom nove naročilnice, ki nadomesti obstoječo.  

Tako naročnik, kot tudi ponudnik, lahko brez odpovednega roka prekine pogodbeno razmerje v primeru, če drug (naročnik ali ponudnik) bistveno krši obveznosti, ki izhajajo iz Naročilnice, Splošnih pogojev, še posebej, če gre za kršitve določb o poravnavi finančnih obveznosti, intelektualni lastnini, varstva podatkov in če s kršitvami tudi po pisnem pozivu ne preneha. 

Tako naročnik, kot tudi ponudnik, lahko kadarkoli z 90 dnevnim odpovednim rokom prekine pogodbeno razmerje.

Setcce

Down