Pravilnik zasebnosti

Družba SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba ali SETCCE) se kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje, da s pridobljenimi osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje zgolj za namene za katere so bili prvotno zbrani. Družba osebne podatke obdeluje skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«) in ostalo veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.


O pravilniku o zasebnosti

Namen Pravilnika o zasebnosti je seznanitev uporabnikov spletne strani družbe ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: »posamezniki«) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe ter pravicami posameznikov na tem področju. Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti tudi dodatno pojasnjuje privolitev v obdelavo osebnih podatkov.

Družba nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela, naprednimi tehnološkimi rešitvami ter z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov upoštevamo pa tudi priznane dobre prakse. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

V Pravilniku o zasebnosti so skladno s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije družbe,
 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • veljavnost Pravilnika o zasebnosti.


1. Osebni podatki, ki jih zbira družba

Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov.

Za namen odgovora na vprašanje, ki ste ga podali v obrazec Pišite nam (na spletni strani) in izvajanje poslovne komunikacije obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • Ime in priimek;
 • Elektronski naslov;
 • Naziv podjetja;
 • Telefonsko številko.

Za namen prevzemanja paketov za razvijalce in namestitvenih paketov podpisne komponente proXSign, ki se nahajajo na spletni strani in izvajanje poslovne komunikacije obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • Elektronski naslov;
 • Naziv podjetja;

Za namen registracije v SETCCE partnerski portal obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • E-mail
 • Ime in priimek
 • Naslov
 • Poštno številko
 • Kraj
 • Država
 • Telefonsko številko
 • Naziv podjetja

Za namen spletnega nakupa prek »SETCCE spletne trgovine« in izvajanje poslovne komunikacije obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • E-mail naslove
 • Ime in priimek
 • Naslov
 • Poštno številko
 • Kraj
 • Država
 • Telefonsko številko
 • Naziv podjetja

Obdelava navedenih osebnih podatkov temelj na vaši osebni privolitvi. Osebne podatke hranimo do preklica namena, zbrane osebne podatke ne posredujemo tretjim osebam ali drugim organizacijam.

Družba lahko podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke pristojnim državnim organom, v kolikor imajo za to zakonsko podlago. Družba se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

Svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete s poslanim zahtevkom na gdpr@setcce.com ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža družbe SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

Umik privolitve v obdelavo osebnih podatkov se nanaša le na osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve v obdelavo osebnih podatkov. Veljavna je vaša zadnja podana privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki smo jo prejeli. Možnost preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika z družbo.


2. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki obiščete našo spletno stran ali pošljete vprašanje v obrazcu Pišite nam, izvajate nakup prek SETCCE spletne trgovine in se registrirate v SETCCE partnerski portal.


3. Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v največ enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov gdpr@setcce.com ali po pošti na naslov SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko družba:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.


Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

(i) pravico do dostopa do podatkov

(ii) pravico do popravka

(iii) pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)

(iv) pravico do omejitve obdelave

(v) pravico do prenosljivosti podatkov

(vi) pravico do ugovora


(i) pravica do dostopa do podatkov

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.


(ii) pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.


(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.


(iv) pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih družbe, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.


(v) pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas družba pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.


(vi) pravica do ugovora

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate.

Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.


4. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošlje na elektronski naslov gdpr@setcce.com ali po pošti na naslov SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri družbi v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.


5. Končne določbe

Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov.

Družba ne odgovarja za škodo, ki bi posamezniku nastala, ker je upravljavcu posredoval napačne, lažne, nepopolne ali zastarele podatke, ki se nanašajo na posameznika.

Upravljavec je odgovoren za škodo, ki jo povzroči obdelava, le kadar ne izpolnjuje obveznosti, ki jih zahteva Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ali zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ali kadar je ravnal v nasprotju z določbami le-te. Družba je izvzete od odgovornosti, če dokaže, da v nobenem primeru ni odgovorna za dogodek, ki povzroči škodo.

Družba si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani družbe (www.setcce.com) oziroma na drug primeren način.

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani družbe in začne veljati in se uporabljati od 27.9.2018.

V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, vam bo družba z veseljem odgovorila.

Vsa vprašanja in zahtevke lahko posredujete na:


SETCCE d.o.o.

Tehnološki park 21,

1000 Ljubljana

E-mail: gdpr@setcce.com

Tel. Št.: 01 620 45 00


Setcce

Down