Dodatni pogoji za uporabo portala BetrSign®

1.    Uvodna določila

Dodatni pogoji za uporabo portala BetrSign® (v nadaljevanju: Dodatni pogoji) so sestavni del Splošnih pogojev uporabe za naročnike storitev BetrSign® (v nadaljevanju: Splošni pogoji) in dopolnjujejo določila Splošnih pogojev. 

Portal BetrSign® je spletna aplikacija, ki omogoča celovito informacijsko podporo procesu upravljanja digitalnih transakcij, in sicer omogoča pripravo dokumentov in podpisnega delotoka za podpisovanje, obvladovanje korakov podpisovanja, obveščanje podpisnikov, ki so na vrsti za podpis, oddaljeno podpisovanje in podpisovanje preko storitve BetrSign® POS ter distribucije zaključenih podpisanih dokumentov. 

Portal BetrSign® je za potrebe avtentikacije povezana s storitvijo BetrSign® eID. Storitev BetrSign® eID omogoča kreiranje in upravljanje elektronskih identitet ter izvajanje avtentikacije uporabnikov za dostop do portala BetrSign® in za potrebe potrjevanja digitalnih transakcij.

2.    Izvajanje storitve

2.1.    Registracija

Pogoj za uporabo portala BetrSign® je registracija naročnika in določitev pooblaščenih uporabnikov naročnika, ki bodo uporabljali portal BetrSign®. Naročnik poda ponudniku pri registraciji zahtevane podatke o naročniku in podatke o pooblaščenih uporabnikih portala BetrSign®. Po opravljeni registraciji in izvedenem plačilu pridobijo pooblaščeni uporabniki naročnika elektronsko identiteto BetrSign® eID s katero lahko dostopajo do portala BetrSign®. Pooblaščeni uporabniki morajo v postopku prve prijave v BetrSign® eID potrditi svoje podatke, spremeniti geslo in potrditi, da se strinjajo s Splošnimi pogoji za uporabo storitve BetrSign® eID ter vsakokratnimi spremembami le-teh.

2.2.    Prijava

Prijava v portal BetrSign® poteka preko storitve BetrSign® eID v skladu s Splošnimi pogoji za uporabo storitve BetrSign® eID. Pri prijavi mora uporabnik, vpisati prijavne podatke glede na zahtevano jakost prijave. Zahtevani prijavni podatki so lahko na primer: elektronski naslov, geslo, enkratno geslo, ki ga je prejel uporabnik na SMS ali kvalificirano digitalno potrdilo.

3.    Brezplačen preizkus oziroma preizkusno obdobje

Preizkusno obdobje je v naprej dogovorjeno časovno omejeno obdobje, namenjeno potencialnemu naročniku, da preizkusi ali portal BetrSign® ustreza njegovim zahtevam in potrebam pri elektronskem podpisovanju.

V preizkusnem obdobju ni nujno, da so uporabnikom na voljo vse funkcije in funkcionalnosti portala BetrSign®. Ponudnik tudi ne jamči, da bo brezplačen preizkus zagotavljal za celotno vnaprej dogovorjeno obdobje preizkusa.

Ponudnik lahko v preizkusnem obdobju omeji število pooblaščenih uporabnikov na potencialnega naročnika.

Po poteku brezplačnega ali preizkusnega obdobja oziroma prej, lahko ponudnik omogoči naročniku nadaljnjo uporabo portala BetrSign®, če npr. naročnik s ponudnikom sklene naročniški paket, oz. se dogovorita drugače. V tem primeru ponudnik ohrani naročnikove podatke in nastavitve, ki jih je navedel v preizkusnem obdobju.

V primeru, da se naročnik ne odloči za sklenitev naročniškega paketa po preteku preizkusnega obdobja, ponudnik pooblaščenim uporabnikom naročnika onemogoči uporabo portala BetrSign® in ima pravico izbrisati naročnikove osebne podatke. Ponudnik bo osebne podatke naročnika izbrisal kot je opredeljeno v Splošnih pogojih za uporabo storitve BetrSign® eID.

V brezplačnem ali preizkusnem obdobju za storitve in programsko opremo ne veljajo nobene izrecne ali posredne garancije, vse storitve in programska oprema so na voljo takšne, kakršne so. Tehnična ali druga podpora ni vključena v brezplačno ali preskusno obdobje. Ponudnik lahko po lastni presoji omeji uporabo ali prekine brezplačno ali preskusno obdobje brez predhodnega obvestila in brez odgovornosti do uporabnika.

Ponudnik lahko podpisanim dokumentom, ki so nastali v brezplačnem preizkusu doda kakršnokoli zaščitno oznako (npr.: v podpisni oznaki, watermark).

4.    Plačilni pogoji, cene in način zaračunavanja storitev

4.1.    Naročnina 

Cena, funkcionalnosti in opcije portala BetrSign® so odvisne od izbranega naročniškega paketa ali sprememb, ki jih zahteva naročnik. Ponudnik ne jamči, da bo določen naročniški paket zagotavljal za nedoločen čas. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen ali sprememb funkcionalnosti v določenem naročniškem paketu brez predhodnega obvestila.

4.2.    Naročniški paket

Naročniški paket pomeni pravico do uporabe portala BetrSign® in programske opreme za določeno obdobje v zameno za plačilo. V skladu s temi Splošnimi pogoji naročnik pridobi račun in registrira pooblaščene uporabnike, ki imajo dostop do storitve. Pravica uporabe portala BetrSign® je omejena samo na določene pooblaščene uporabnike naročnika in podpisnike, ki so jih določili pooblaščeni uporabniki naročnika.

Naročnik se s sprejetjem Splošnih pogojev strinja, da ne bo preprodal ali kako drugače zagotavljal portala BetrSign® neavtoriziranim oz. tretjim osebam.

Naročniški paketi se lahko razlikujejo med seboj po omogočenih funkcionalnostih portala BetrSign®, in/ali po številu in velikosti omogočenih transakcijah. Podrobnosti, cene in seznam aktualnih in veljavnih naročniških paketov so navedeni na uradni spletni strani ponudnika portala BetrSign®. Načini in vrste podpisovanja, ki so na voljo uporabniku, so odvisne od izbranega naročniškega paketa.

4.3.    Cene

Veljavne cene so vedno objavljene na spletni strani ponudnika. V kolikor želi naročnik prekiniti naročniško razmerje, lahko z zahtevkom na namenski spletni strani pred koncem obračunskega cikla prekliče naročniško razmerje za uporabo portala BetrSign® za naslednji obračunski cikel.

V primeru drugačnega načina obračunavanja ponudnik in naročnik skleneta ločeno Pogodbo o ravni storitev BetrSign® (v nadaljevanju: SLA). V tem primeru določbe SLA prevladajo nad določbami teh Pogojev. 

4.4.    Obračunavanje

Naročnik se zavezuje, da bo vse stroške naročniškega paketa v zvezi s portalom BetrSign® pravočasno plačal. Stroški za izbrane naročniške pakete bodo naročniku zaračunani vnaprej. Naročnik lahko izbere letno ali mesečno obračunavanje naročniških paketov oz. drugo obdobje, določeno v veljavnem ceniku na spletni strani ponudnika.

Stroški plačila naročniškega paketa s strani naročnika so nevračljivi, razen v primeru, da se naročnik in ponudnik drugače dogovorita, z uradnim pisnim dogovorom ali pa je to drugače določeno s temi Pogoji.

Po plačilu storitve naročnik na elektronski naslov prejme potrditveno elektronsko sporočilo. Ponudnik bo za uporabo portala BetrSign® izstavil naročniku račun. Po izvedenem plačilu prejme naročnik podatke za dostop do portala BetrSign® nemudoma oziroma najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh. 

Naročniška plačila so obdelana neposredno preko plačilne platforme Stripe v skladu s splošnimi pogoji, ki so objavljeni na uradni spletni strani ponudnika plačilne platforme Stripe. Ponudnik v nobenem primeru ne hrani naročnikovih bančnih podatkov (št. bančne kartice, CSV itd.). Naročnina se po koncu plana (mesečnega, letnega), avtomatsko obračuna za naslednjo obračunsko obdobje, razen, če jo naročnik predhodno prekine. Plačilna storitev Stripe na mesečni oz. letni ravni avtomatsko obdela plačilo.

V primeru zamude pri plačilu je ponudnik upravičen zaračunati zakonsko določene zamudne obresti in lahko preneha izvajati storitve za naročnika.

4.5.    Sprememba naročniškega paketa

Naročnik lahko v namenskem portalu spremeni naročniški plan, in sicer lahko spremeni (doda ali poveča) število uporabnikov in zamenja paket (npr.: osebni, poslovni, premium).

V primeru, ko se vrednost naročniškega paketa poveča, zaradi spremembe naročniškega paketa ali uporabnikov, ponudnik obračuna sorazmerno razliko do konca obračunskega obdobja. Nastavitve začnejo veljati nemudoma.

V primeru, ko se vrednost naročniškega paketa zaradi spremembe paketa zmanjša, zaradi spremembe naročniškega paketa ali uporabnikov, si ponudnik pridržuje pravico, da razliko vrednosti nakupa ne povrne. Nastavitve začnejo veljati nemudoma.

5.    Začasno ali trajno prenehanje izvajanja storitev

Naročnina na naročniški paket preneha veljati:

  • Nemudoma po poteku obdobja za katerega je bil sklenjen naročniški paket,
  • Nemudoma po odstopu naročnika od naročniškega paketa za brezplačni preizkus oz. od trenutka prenehanja brezplačnega preizkusa,
  • v roku 23h, v primeru, da plačilo ni uspešno obdelano pri samodejni obnovi naročnine.  

Ponudnik si pridružuje pravico, da lahko naročniku za ponovno vključitev zaračuna strošek celotnega mesečnega/letnega paketa. Naročnik v primeru začasnega prenehanja izvajanja storitve ni upravičen do povračila nikakršne škode. Naročnik lahko trajno izbriše račun, v tem primeru se vsi podatki v zvezi z naročnikom avtomatsko izbrišejo.

Setcce

Down