Splošni pogoji SETCCE za uporabo portala ePero(R)START, veljavni od 19. 4. 2022 - 3. 6. 2022

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.  člen

Splošni pogoji za uporabo portala BetrSign® (v nadaljevanju: Splošni pogoji), določajo pogoje uporabe portala BetrSign® , t.j. storitve elektronskega podpisovanja dokumentov prek namenskega portala, obseg teh storitev ter medsebojne pravice ter obveznosti naročnika in podjetja SETCCE d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Tehnološki park 21, kot odgovornega ponudnika in izvajalca portala BetrSign® (v nadaljevanju: ponudnik).

Ponudnik in naročnik lahko s posebno pogodbo uredita tudi drugačne pravice in obveznosti od teh, ki so določene s Splošnimi pogoji. V primeru razlik med določili Splošnih pogojev in posebej dogovorjenimi pogodbenimi določili, veljajo slednja.


2.  člen

Pojmi, uporabljeni v teh Splošni pogojih, imajo naslednji pomen:

 • cenik izvajanja storitev pomeni trenutno veljavni cenik storitev, kot ga določi ponudnik;
 • BetrSign® je zbirka storitev v oblaku za upravljanje digitalnih transakcij, t.j. za: ustvarjanje in upravljanje elektronskih identitete, avtentikacijo uporabnikov, obvladovanje elektronskega podpisovanja, elektronsko podpisovanje (dokumentov), izmenjavo (elektronskih dokumentov) in elektronsko hrambo zaključenega dokumentarnega gradiva, t.j. zaključenih elektronsko podpisanih dokumentov s poslovno vsebino.
 • BetrSign® eID je del storitve BetrSign®, ki izvaja funkcijo ponudnika elektronskih identitet v oblaku.
 • BetrSign® POS je del storitve BetrSign®, ki omogoča zajem podpisa uporabnika na podpisnem mestu s podpisnim zaslonom ali tablico v pričo pooblaščene osebe naročnika, ki je pred podpisom izvedla identifikacijo uporabnika.
 • BetrSign® RS je del storitve BetrSign®, ki omogoča izvedbo oddaljenega podpisa in pokriva tiste vrste podpisov, pri katerih podpisnik ni prisoten na prodajnem mestu. Izveden je lahko kot podpis s klikom ali s kvalificiranim potrdilom uporabnika.
 • incident je dogodek, ki ni del standardnega delovanja storitve in, ki povzroči oz. lahko povzroči nedelovanje oz. omejeno delovanje storitve;
 • naročnik je vsaka pravna oseba ali drug poslovni subjekt, ki proti plačilu uporablja portal BetrSign® in se strinja s Splošnimi pogoji.
 • pooblaščeni uporabnik je oseba, ki jo je naročnik registriral za uporabo portala BetrSign®.
 • programska oprema je programska oprema, ki je last ponudnika in je nameščena na materialni opremi, ki je last ponudnika in je sestavni del portala BetrSign®. Programska oprema tretjih oseb, ki jo uporablja ponudnik ali naročnik se uporablja v skladu z veljavnimi pogoji teh tretjih oseb;
 • revizijska sled je vidna sled dokazov, ki omogoča sledljivost informacij v trditvah ali poročilih nazaj do izvora.
 • Splošni pogoji so vsakokrat veljavni Splošni pogoji za uporabo portala BetrSign®;
 • transakcija pomeni posredovanje dokumenta (zaključena enota dokumentarnega gradiva, ki je lahko dokument, slika, zapis idr.) v elektronski podpis prek portala BetrSign® in izvedba enega podpisa (enega podpisnika) na dokumentu. V primeru svežnja dokumentov ali posla, ki vključuje več dokumentov, podpis vsakega dokumenta v svežnju ali poslu šteje za posamezno transakcijo;
 • uporabnik je oseba, ki uporablja portal BetrSign® za potrjevanje digitalnih transakcij.


3.  člen

Pred uporabo portala BetrSign® se mora naročnik seznaniti s temi Splošnimi pogoji in uporabniškim navodili. Naročnikova potrditev teh Splošnih pogojev je pogoj za uporabo portala BetrSign®.

Ponudnik samostojno določa pogoje uporabe, tehnično izvedbo, način zagotavljanja storitve in uporabe portala BetrSign®.


II. IZVAJANJE STORITVE

4.  člen

Predmet storitve 

Portal BetrSign® je storitev, ki omogoča celovito informacijsko podporo procesu potrjevanja oziroma podpisovanja dokumentov od faze priprave podpisnega delotoka dokumenta do distribucije podpisanih dokumentov. V ta namen portal BetrSign® med drugim omogoča opremljanje dokumentov v formatu PDF s podpisnimi mesti; določanje načinov in vrst podpisa na podpisnih mestih ter v nadaljevanju pošiljanje dokumentov podpisnikom; obveščanje podpisnikov, ko so na vrsti za podpis; oddaljeno podpisovanje in pošiljanje podpisanih dokumentov po elektronski pošti.

Podpisovanje je možno od kjerkoli in kadarkoli, storitev je podprta za uporabo na osebnih računalnikih, pametnih telefonih, tabličnih računalnikih in namenskih napravah (npr.: Wacom podpisna tablica).

Portal BetrSign® omogoča podpisovanje enega ali sklopa več dokumentov (posel) s strani enega ali več podpisnikov.

Portal BetrSign® je za potrebe avtentikacije povezana s storitvijo BetrSign® eID. Storitev BetrSign® eID omogoča kreiranje in upravljanje elektronskih identitet ter izvajanje avtentikacije uporabnikov za dostop do portala BetrSign® in za potrebe potrjevanja digitalnih transakcij.


Registracija 

Pogoj za uporabo portala BetrSign® je registracija naročnika in določitev pooblaščenih uporabnikov naročnika, ki bodo uporabljali portal BetrSign®. Naročnik poda ponudniku pri registraciji zahtevane podatke o naročniku in podatke o pooblaščenih uporabnikih portala BetrSign®. Po opravljeni registraciji in izvedenem plačilu pridobijo pooblaščeni uporabniki naročnika elektronsko identiteto BetrSign® eID s katero lahko dostopajo do portala BetrSign®.


Prijava 

Prijava v portal BetrSign® poteka preko storitve BetrSign® eID. Pri prijavi mora uporabnik, vpisati prijavne podatke glede na zahtevano jakost prijave. Zahtevani prijavni podatki so lahko na primer: elektronski naslov, geslo, enkratno geslo, ki ga je prejel uporabnik na SMS ali kvalificirano digitalno potrdilo.

Pooblaščeni uporabniki morajo v postopku prve prijave v BetrSign® eID potrditi svoje podatke, spremeniti geslo in potrditi, da se strinjajo s Splošnimi pogoji za uporabo storitve BetrSign® eID ter vsakokratnimi spremembami le-teh.


Obvladovanje procesa potrjevanja digitalnih transakcij (e-podpisovanje)

Pooblaščeni uporabnik naročnika v portalu BetrSign® določi način in vrsto podpisovanja pri posameznem podpisnem mestu, kot na primer:

 • uporaba osebnega (kvalificiranega) digitalnega potrdila ali
 • uporaba centralnega kvalificiranega digitalnega potrdila in varnim (eno ali več-stopenjskim) overjanjem identitete podpisnika ali
 • zajem in digitalizacija lastnoročnega podpisa (s pomočjo podpisne tablice oziroma drugo podpisno napravo).


Načini in vrste podpisovanja, ki so na voljo uporabniku, so odvisne od izbranega naročniškega paketa.

Obvladovanje procesa potrjevanja digitalnih transakcij (e-podpisovanje) poteka preko storitev BetrSign® POS ali BetrSign® RS.


Pošiljanje podpisanih dokumentov

Pooblaščeni uporabnik v portalu BetrSign® določi elektronske naslove, na katere storitev BetrSign® posreduje podpisane dokumente.


Tehnični pogoji za uporabo storitve

Za uporabo portala BetrSign® potrebuje pooblaščeni uporabnik: elektronski naslov, mobilno številko, Wacom podpisno tablico (opcijsko), osebni računalnik ali mobilno napravo (mobilni telefon, tablični računalnik itn.) z dostopom do interneta, s strani proizvajalcev podprtimi različicami spletnih brskalnikov in operacijskih sistemov, elektronsko identiteto BetrSign® eID in zakupljen naročniški paket portala BetrSign® oz. aktivirano brezplačno preizkusno različico portala BetrSign®. Za nedelovanje portala BetrSign® v starejših različicah operacijskih sistemov, ki uradno več niso podprte s strani proizvajalca operacijskega sistema, ponudnik ni odgovoren. Portal BetrSign® lahko deluje tudi v starejših nepodprtih različicah brskalnikov, vendar lahko pride do okrnjenega ali popačenega izgleda strani.III. OMEJITEV UPORABE

5.  člen


Naročnik je dolžan pri registraciji za uporabo portala BetrSign® zagotoviti resnične podatke. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih, neresničnih podatkov ali iz drugih razlogov, ima ponudnik pravico zavrniti registracijo. Naročnik zagotavlja, da so vsi podatki, ki so potrebni za uporabo portala BetrSign® resnični, pravilni, točni in popolni, v nasprotnem primeru ponudniku odgovarja za vso nastalo škodo.


6.  člen

 

Naročnikova vsebina

Vsebina pomeni vsako besedilo, informacije ali gradivo, kot so, elektronski dokumenti ali slike, ki jih naročnik naloži in uvozi v storitve ali ustvari s storitvami ali programsko opremo. Prepovedano je nalaganje nezakonite vsebine. Ponudnik si pridržuje pravico do odstranitve vsebine ali omejevanja dostopa do vsebine, storitev in programske opreme, če katera od naloženih vsebin krši te Splošne pogoje. Ponudnik ne vpogleduje v vsebino, vendar lahko uporabi razpoložljivo tehnologijo ali procese za odkrivanje napačnih podatkov, določenih vrst nezakonite vsebine, ali druge žaljive vsebine.

Ponudnik si pridružuje pravico, da predhodno preveri primernost vsebin (politične vsebine, vsebine za odrasle ter vse vsebine, ki so zakonsko prepovedane oziroma omejene), za katere bo uporabljena storitev s strani naročnika ter odobri oziroma zavrne uporabo storitve za neustrezne in zakonsko prepovedane vsebine.


7.  člen

Uporaba portala BetrSign® ni dovoljena nepooblaščenim oziroma tretjim osebam, v kolikor to ni drugače urejeno v teh Splošnih pogojih oz. drugem pisnem dogovoru med naročnikom in ponudnikom. V primeru kršitve oziroma zlorabe je lahko naročnik odškodninsko ali kazensko odgovoren.


Ponudnik lahko neposrednim konkurentom ponudnika prepove ali omeji dostop do portala BetrSign® oz. do brezplačnega preizkusa portala BetrSign®. Ponudnik razlogov za prepoved ali omejitev ni dolžan pojasniti.8.  člen

Ponudnik izrecno prepoveduje kakršen koli poseg v izvorno kodo, povratni inženiring, nadaljnjo distribucijo, predelavo, reprodukcijo, odplačno ali neodplačno dajanje v najem in prodajo oz. kakršnokoli komercialno uporabo.


III. SKRBNOST NAROČNIKA, PRAVICE UPORABE IN INTELEKTUALNA LASTNINA


9.  člen

Splošni pogoji v nobenem primeru ne podeljujejo pravice reproduciranja, distribuiranja, spreminjanja, testiranja, razvijanja in prikazovanja javnosti programske opreme oziroma storitev, razen, če ti Splošni pogoji določajo drugače.

Naročnik mora reproducirati vsa obvestila v zvezi z avtorsko pravico in ostalimi pravicami intelektualne lastnine, ki so podane v oz. na storitvah in morebitni programski oziroma strojni opremi, na vseh dovoljenih kopijah ali prilagoditvah. Naročnik ne sme kopirati programske opreme na nobeno javno ali distribucijsko mrežo.

Portal BetrSign® in vse pravice (lastninska pravica, pravni naslov portala BetrSign® in morebitne pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine v programski opremi ali katerem koli njenem delu in zanjo), brez omejitev, vključno z lastniškimi pravicami v njej, so v lasti ponudnika in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah ter drugimi področnimi zakoni.


IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA


10.  člen

Naročnik je dolžan vse morebitne spremembe podatkov, ki so predmet dogovora med ponudnikom in naročnikom, sporočiti ponudniku v osmih (8) dneh od nastanka spremembe.


11.  člen

Naročnik zagotavlja, da so naročnikovi pooblaščeni uporabniki seznanjeni z vsebino Splošnih pogojev.

Naročnik je dolžan nemudoma obvestiti tehnično podporo ponudnika, v kolikor je zaznal neavtoriziran dostop do svojega uporabniškega računa portala BetrSign®

Naročnik ne sme zlorabiti ponudnikove programske opreme, storitve ali vsebine, ki mu jo zagotavlja. Naročnik izrecno zagotavlja, da:

 • ne bo zlorabil ali poskusil zlorabiti portala BetrSign®,
 • ne bo izvajal ali poskusil izvajati nedovoljenih dostopov do portala BetrSign®,
 • ne bo uporabljal ali poskusil uporabljati portala BetrSign® na nedovoljen in/ali tretjim osebam škodljiv način,
 • ima vsa potrebna dovoljenja in soglasja za uporabo portala BetrSign® v skladu s temi Splošnimi pogoji, v nasprotnem primeru ponudniku odgovarja za vso povzročeno škodo,
 • bo posloval v skladu z navodili ponudnika in temi Splošnimi pogoji,
 • bo takoj obvestil ponudnika o morebitni nepooblaščeni uporabi, sumu nepooblaščene uporabe oziroma možnosti nepooblaščene uporabe portala BetrSign®,
 • ne bo zlorabil strežniške infrastrukture ali programskega vmesnika (API) portala BetrSign®,
 • ne bo kršil veljavne zakonodaje,
 • tretji osebi ne bo omogočil ali dovolil uporabo programske opreme oz. storitve, s svojim uporabniškim računom.


V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA


12.  člen

Storitve, ki so predmet teh Splošnih pogojev, se ves čas izvajajo v skladu s Splošnimi pogoji ponudnika. Ponudnik za vse storitve, na katere se nanašajo ti Splošni pogoji, naročniku jamči kakovost in obseg, določen s temi Splošnimi pogoji.

Ponudnik zagotavlja izvajanje storitve na osnovi organizacijskih ukrepov in tehnoloških pravil (splošna organizacija, varnostna politika, postopki upravljanja informacijskega sistema, izvajanje storitve), ki so predmet rednega posodabljanja glede na zakonske zahteve in tehnološka priporočila.

13.  člen

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabo storitev, ki so predmet teh Splošnih pogojev, kot je navedeno v 4. členu, omogočil naročniku isti dan od plačila naročniškega paketa oziroma izjemoma (izredni pogoji, prehodno obdobje) v roku treh delovnih dni.

V primeru preizkusne uporabe portala BetrSign® se kot datum začetka uporabe šteje obvestilo ponudnika o potrjeni registraciji.


14.  člen

V primeru prenehanja izvajanja storitev BetrSign® bo ponudnik iz sistemov odstranil vse podatke, ki so vezani na naročnika najkasneje v roku 70 dni, ter o tem pisno obvestil naročnika.


VI. PRAVICE DO UPORABE IN DOSTOPA

15.  člen

Po sprejemu teh Splošnih pogojev naročnik za svoje pooblaščene uporabnike, za katere je podal podatke, pridobi dostop do portala BetrSign® in njegovo uporabo, kot je izrecno dovoljeno v teh Splošnih pogojih in v naročniškem paketu, ki omogoča registracijo uporabniških računov za uporabo portala BetrSign®.

Naročnik zagotavlja, da so naročnikovi uporabniki pooblaščeni za uporabo portala BetrSign®.


VII. TEHNIČNA PODPORA


16.  člen

Ponudnik ima za namen izvajanja pomoči naročnikom oz. uporabnikom na uradni spletni strani oz. v svojih spletnih aplikacijah objavljena različna navodila in smernice za uporabo portala BetrSign®. Ponudnik ni dolžan naročniku oz. uporabniku nuditi dodatne neposredne tehnične podpore ali neposredno odgovarjati na vprašanja naročnika, razen, če je to drugače določeno z drugim pisnim sporazumom.


VIII. RAZMERJE MED NAROČNIKOM IN PONUDNIKOM PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV


17.  člen

Predmet teh Splošnih pogojev je tudi ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov v okviru izvajanja storitev iz 4. člena Splošnih pogojev, ter določitev pravic in obveznosti med naročnikom in ponudnikom skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba).

Ponudnik prejema osebne podatke od naročnika, ko ta dostopa in posreduje osebne podatke storitvi BetrSign® in BetrSign® eID. Osebni podatki so vsebovani v dokumentih, ki jih naročnik posreduje portala BetrSign® ali pa so del prijavnih oz. registracijskih podatkov v sklopu portala BetrSign® ali portala BetrSign® eID.

Za podatke, kjer ponudnik nastopa v vlogi obdelovalca in naročnik v vlogi upravljavca, v nadaljevanju urejata ponudnik in naročnik na podlagi 28. člena Uredbe obdelavo osebnih podatkov pri storitvi BetrSign® ter v zvezi s tem določata medsebojne pravice in obveznosti skladno z Uredbo.

Naročnik zagotavlja, da za obdelavo vseh posredovanih osebnih podatkov razpolaga z dopustno pravno podlago, skladno z Uredbo. Naročnik zagotavlja, da so osebni podatki, ki jih posreduje ponudniku v obdelavo zbrani na podlagi vsaj enega od naslednjih pogojev: osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ali/in za izvajanje pogodbe s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali/in obdelava za izpolnitev zakonske obveznosti.

V primeru, da naročnik ponudniku posreduje osebne podatke, ki jih je pridobil v neskladju z Uredbo ali drugo veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, ponudnik za to ne odgovarja.


18.  člen

Vrste osebnih podatkov, ki jih zbira in ponudniku v svojih dokumentih posreduje naročnik, so lahko različne in so odvisne od vsebine dokumentov ter se pri ponudniku ne hranijo v strukturirani obliki.

Vrste osebnih podatkov, ki so vsebovani v prijavnih, registracijskih in ostalih vnosnih poljih so lahko: ime, priimek, elektronska pošta, mobilna številka ter v primeru prijave z digitalnim potrdilom davčna številka. Navedeni osebni podatki se nanašajo na uporabnike in na zaposlene pri naročniku ali pri pravni osebi ali drugem poslovnem subjektu, s katerim naročnik pogodbeno ali drugače sodeluje.

Naročnik lahko v času trajanja pogodbenega razmerja po potrebi posreduje tudi druge vrste osebnih podatkov, ki se nanašajo na druge kategorije posameznikov, ki niso izrecno opredeljeni v prejšnjem odstavku tega člena, če so ti podatki potrebni za uporabo portala BetrSign® in ima naročnik za njihovo obdelavo dopustno pravno podlago.

Ponudnik ne bo iznašal osebnih podatkov, ki jih prejme v okviru izvajanja portala BetrSign®, v tretje države, razen v primeru in v obsegu, če to od njega zahteva pravo EU ali RS. V tem primeru bo pred iznosom osebnih podatkov v tretje države obvestil naročnika v skladu z veljavno zakonodajo.


19.  člen

Ponudnik bo za podatke, ki jih je prejel od naročnika v imenu in za račun naročnika izvajal zgolj tista opravila obdelave osebnih podatkov, ki so potrebna za namen izvajanja portala BetrSign®.

Od naročnika prejete osebne podatke bo ponudnik obdeloval z namenom in sredstvi, ki jih določi izključno naročnik. Ponudnik sam ne bo določal namenov in sredstev obdelave osebnih podatkov, ki jih v obdelavo prejme od naročnika.

Ponudnik bo s prejetimi osebnimi podatki ravnal v skladu z določili Uredbe in ostale veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov ter se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo uporabil za drug namen, kot ga je določil naročnik.

Ponudnik bo od naročnika prejete osebne podatke obdeloval samo v okviru vsebine posredovanih dokumentov in po dokumentiranih navodilih naročnika ter mu zagotavljal vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja svojih obveznosti.

Ponudnik zagotavlja, da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti.

Ponudnik bo ob upoštevanju narave dela pomagal naročniku z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi pri izpolnjevanju njegovih obveznosti za uresničevanje pravic posameznikov, ki so opredeljene v 3. poglavju Uredbe.

Ponudnik bo naročniku pomagal pri izpolnjevanju obveznosti iz 32. do 36. člena Uredbe, ob upoštevanju narave obdelave in informacij, ki so dostopne ponudniku.

Ponudnik osebnih podatkov ne bo pošiljal tretjim osebam.

Ponudnik bo naročniku zagotavljal vse informacije, potrebne za dokazovanje njegovih obveznosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ter omogočil, ob predhodni najavi, izvajanje revizij in pregledov, ki jih lahko določi ali izvede naročnik.

Ponudnik bo nemudoma, najkasneje pa v roku 48 ur, obvestil naročnika, če bo zaznal ali se seznanil s kršitvijo varstva osebnih podatkov.

Naročnik bo o morebitnem prenehanju pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov po tej pogodbi nemudoma obvestil ponudnika.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem pravic ponudnik sprejema pisno na elektronskem naslovu gdpr@setcce.com. Naročnik in ponudnik sta sporazumna, da bo vse obveznosti glede obveščanja in drugih postopkov, vezanih na obdelavo podatkov po Splošnih pogojih, opravil naročnik, pri čemer bo ponudnik naročniku posredoval vse potrebne informacije za opravo predmetnih obveznosti.

Obveznosti iz inšpekcijskih in drugih uradnih postopkih pristojnih organov, vezanih na obdelavo podatkov po Splošnih pogojih, izvedenih neposredno pri ponudniku, bo opravil ponudnik. Smiselno enako velja tudi za pod-obdelovalca. Ponudnik bo naročnika nemudoma obvestil o tovrstnih postopkih.


20.  člen

Za podatke, kjer ponudnik nastopa v vlogi obdelovalca in naročnik v vlogi upravljavca, naročnik s sklenitvijo pogodbenega razmerja soglaša, da lahko ponudnik opravila v zvezi z obdelavo podatkov iz pogodbenega razmerja izvaja sam ali pa jih prenese na podizvajalca, ki deluje kot pod-obdelovalec osebnih podatkov. Informacije o pod-obdelovalcih bo Ponudnik na vnaprej dogovorjeni način sporočil naročniku pred sklenitvijo pogodbenega razmerja. Ponudnik bo pred morebitno naknadno spremembo pogodbenega pod-obdelovalca obvestil naročnika s splošnim pisnim dovoljenjem in sicer 15 dni prej, preden bo novemu pod-obdelovalcu omogočil dostop do podatkov. V tem času bo naročnik imel možnost nasprotovati spremembi pod-obdelovalca. Ponudnik bo s pod-obdelovalcem tudi sklenil pogodbo ali drugi pravni akt, ki določa enake obveznosti varstva podatkov kot med naročnikom in ponudnikom.

Obdelovalec za izvajanje varnostnega kopiranja uporablja storitve drugega pod-obdelovalca. Odgovorna družba za izvajanje navedenih storitev je podjetje ZupO d.o.o., s sedežem v Dol pri Ljubljani, Zaboršt pri Dolu 11b. Obdelovalec zagotavlja, da podjetje ZupO d.o.o. upošteva določila 2. in 4. odstavka 28. člena Uredbe, ter ima vpeljane organizacijske in tehnične ukrepe, ki zadostujejo zahtevam Uredbe ter Splošnih pogojev.


21.  člen

Ponudnik in naročnik sta dolžna zagotavljati ustrezne postopke in ukrepe iz 32. člena Uredbe.

Ponudnik bo osebne podatke varoval v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z ukrepi in postopki, ki so opredeljeni v teh Splošnih pogojih.

Ponudnik bo osebne podatke naročnika obdeloval le v času veljavnosti pogodbenega razmerja z naročnikom.

S strani naročnika posredovani osebni podatki se bodo obdelovali za namen uporabe portala BetrSign® samo za čas trajanja naročnine na naročniški paket, naveden v 29. členu teh Splošnih pogojev.

Ponudnik bo po zaključku posamezne transakcije zbrisal vse z njo povezane dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, najkasneje v roku 70 dni od njihovega prejema.

Ponudnik po navodilu naročnika, v vsakem primeru pa po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja z naročnikom, le-temu vrne ali izbriše vse podatke najkasneje v 70 dneh od prejema navodila oziroma prenehanja pogodbenega razmerja, razen če drug zakon ne predpisuje shranjevanja osebnih podatkov.

Ponudnik v roku iz prejšnjega odstavka morebitne kopije osebnih podatkov nepovratno uniči, razen če je po zakonu dolžan podatke hraniti dlje.


IX. ZASEBNOST UPORABNIKOV

22.  člen

Ponudnik skrbi za varnost osebnih podatkov uporabnikov. Vsi posredovani osebni podatki pri uporabi portala BetrSign® so obravnavani zaupno.


X. VAROVANJE INFORMACIJ 


23.  člen

Izvajanje storitve, ki je predmet teh Splošnih pogojev vključuje obdelavo in hrambo poslovnih in drugih zaupnih podatkov, katerih razkritje in uporaba je regulirana z zakonodajo in/ali internimi predpisi naročnika in bi njihova zloraba ali malomarno ravnanje z njimi lahko povzročilo materialno in moralno škodo naročniku. Ponudnik, ki bo z naročnikom vstopil v pravno razmerje, bo vse podatke skrbno varoval ter zagotovil ustrezna sredstva in ukrepe za preprečevanje zlorabe in nepooblaščenega dostopa do podatkov. Osebe, ki sodelujejo pri izvajanju storitev, morajo imeti urejeno zavezujočo izjavo o varovanju in zaupnosti podatkov.


24.  člen

Ponudnik in naročnik ob vstopu v pogodbeno razmerje soglašata, da so vse informacije, do katerih imata dostop zaradi izvajanja storitve, poslovna skrivnost in jih ne bosta razkrivala tretji osebi.


25.  člen

Naročnik pooblašča ponudnika, da kot njegov pogodbeni obdelovalec hrani in izključno v te namene obdeluje podatke, posredovane informacijskemu sistemu ali zaposlenim ponudnika, ki imajo lahko poslovni ali zaupni značaj in za katere bodo zagotovljeni ustrezni ukrepi za preprečevanje razkritja podatkov.

Ponudnik se zavezuje strokovno in korektno izvajati vse storitve v skladu s predpisi o rokovanju z zaupnimi podatki. Ponudnik je pri izvajanju storitev dolžan poskrbeti, da ne bo prišlo do zlorabe poslovnih oz. zaupnih informacij in podatkov naročnika. To zagotavlja ponudnik z doslednim upoštevanjem veljavne zakonodaje, ki ureja to področje, upoštevanjem standardov in navodil dobrih praks ter internimi predpisi in postopki.

Naročnik je lastnik in upravljalec vseh podatkov ter je odgovoren za njihovo varovanje skladno z veljavno zakonodajo.

Naročnik ima vedno pravico zahtevati poročila in dokazila o rokovanju ponudnika z zaupnimi podatki.


26.  člen

Ponudnik zagotavlja varnost obdelave in hrambo podatkov v skladu z organizacijskimi ukrepi ponudnika, v katerih so vključeni vsi potrebni organizacijski, tehnični in logični-tehnični postopki in ukrepi za zagotavljanje informacijske varnosti, varovanja podatkov in poslovne skrivnosti.

Varnostna politika in organizacijski ukrepi urejajo najmanj naslednje obveznosti:

 • vsi podatki se obdelujejo v namenskem sistemu, ki zagotavlja preprečevanje neavtoriziranega dostopa in varno izvajanje vseh kritičnih operacij (oddaljen dostop, prenos podatkov, digitalno podpisovanje itd.);
 • prostori, kjer se nahaja informacijski sistem ali njegovi deli, so fizično ali elektronsko varovani;
 • strojna oprema, sistemska in aplikativna programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami je fizično in elektronsko varovana v skladu z načeli informacijske varnosti;
 • vzpostavljeni so varnostni mehanizmi za zaznavanje in zaščito sistemov pred zlonamerno programsko kodo;
 • ponudnik sledi tehnološkim standardom in v skladu z njimi nadgrajuje in posodablja programsko in strojno opremo;
 • ponudnik upošteva dobre prakse, glede varovanja informacij (na primer: »privacy by design«, OWASP, ISO/IEC 270xx, X.509…);
 • zaklepanje prostorov, omar in računalnikov;
 • varovanje informacijskih sistemov pred vdori in nepooblaščenim dostopom;
 • vzpostavljen je varen prenos podatkov med naročnikom in ponudnikom;
 • upravljanje informacijsko varnostnih incidentov;
 • z vgrajenim sistemom upravljanja z dostopnimi pravicami in uporabo kriptografskih sredstev se preprečuje nepooblaščen dostop do podatkov pri njihovi obdelavi ali prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • informacijski sistem na podlagi odločitve naročnika ali neposredno na podlagi veljavnih predpisov zagotavlja učinkovit način izbrisa podatkov;
 • informacijski sistem zagotavlja sledljivost vseh obdelav podatkov, v informacijskem sistemu ponudnika in sicer za celotno obdobje začetka obdelave do zaključka hrambe podatkov.


XI. RAZPOLOŽLJIVOST STORITVE 


27.  člen

Ponudnik si bo prizadeval, da bo portal BetrSign® na voljo ves čas, razen v primeru vzrokov zunaj njegovega nadzora. Ponudnik ne odgovarja za motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za morebitne izpade mobilnega omrežja, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih, za onemogočen dostop do portala BetrSign® iz razlogov, ki niso odvisni od ponudnika (in tudi ne pri vzdrževanju, nadgraditvi ali drugem potrebnem delu na sistemu), ali za izpade zaradi višje sile oziroma vzrokov, na katere ponudnik nima vpliva.

Ponudnik zagotavlja gostovanje informacijskega sistema in varnostne kopije sam ali s podizvajalci na območju Evropske unije, za katere jamči, kot da bi storitve opravil sam.


XII. BREZPLAČEN PREIZKUS, PREIZKUSNO OBDOBJE


28.  člen

Preizkusno obdobje je v naprej dogovorjeno časovno omejeno obdobje, namenjeno potencialnemu naročniku, da preizkusi ali portal BetrSign® ustreza njegovim zahtevam in potrebam pri podpisovanju na daljavo.

V preizkusnem obdobju ni nujno, da so uporabnikom na voljo vse funkcije in funkcionalnosti portala BetrSign®. Ponudnik tudi ne jamči, da bo brezplačen preizkus zagotavljal za celotno vnaprej dogovorjeno obdobje preizkusa.

Ponudnik lahko v preizkusnem obdobju omeji število pooblaščenih uporabnikov na potencialnega naročnika.

Po poteku brezplačnega ali preizkusnega obdobja oziroma prej, lahko ponudnik omogoči naročniku nadaljnjo uporabo portala BetrSign®, če npr. naročnik s ponudnikom sklene naročniški paket, oz. se dogovorita drugače. V tem primeru ponudnik ohrani naročnikove podatke in nastavitve, ki jih je navedel v preizkusnem obdobju.

V primeru, da se naročnik ne odloči za sklenitev naročniškega paketa po preteku preizkusnega obdobja, ponudnik pooblaščenim uporabnikom naročnika onemogoči uporabo portala BetrSign® in ima pravico izbrisati naročnikove osebne podatke. Ponudnik bo osebne podatke naročnika izbrisal kot je opredeljeno v Splošnih pogojih za uporabo storitve BetrSign® eID.

V brezplačnem ali preizkusnem obdobju za storitve in programsko opremo ne veljajo nobene izrecne ali posredne garancije, vse storitve in programska oprema so na voljo takšne, kakršne so. Tehnična ali druga podpora ni vključena v brezplačno ali preskusno obdobje. Ponudnik lahko po lastni presoji omeji uporabo ali prekine brezplačno ali preskusno obdobje brez predhodnega obvestila in brez odgovornosti do uporabnika.

Ponudnik lahko podpisanim dokumentom, ki so nastali v brezplačnem preizkusu doda kakršnokoli zaščitno oznako (npr.: v podpisni oznaki, watermark).


XIII. PLAČILNI POGOJI, CENE IN NAČIN ZARAČUNAVANJA STORITEV 


29.  člen

Naročnina 

Cena, funkcionalnosti in opcije portala BetrSign® so odvisne od izbranega naročniškega paketa ali sprememb, ki jih zahteva naročnik. Ponudnik ne jamči, da bo določen naročniški paket zagotavljal za nedoločen čas. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen ali sprememb funkcionalnosti v določenem naročniškem paketu brez predhodnega obvestila.


30.  člen

Naročniški paket

Naročniški paket pomeni pravico do uporabe portala BetrSign® in programske opreme za predhodno določeno obdobje v zameno za plačilo. V skladu s temi Splošnimi pogoji naročnik pridobi račun in registrira pooblaščene uporabnike, ki imajo dostop do storitve. Pravica uporabe portala BetrSign® je omejena samo na določene pooblaščene uporabnike naročnika in podpisnike, ki so jih določili pooblaščeni uporabniki naročnika.

Naročnik se s sprejetjem Splošnih pogojev strinja, da ne bo preprodal ali kako drugače zagotavljal portala BetrSign® neavtoriziranim oz. tretjim osebam.

Naročniški paketi se lahko razlikujejo med seboj po omogočenih funkcionalnostih portala BetrSign®, in/ali po številu in velikosti omogočenih transakcijah. Podrobnosti, cene in seznam aktualnih in veljavnih naročniških paketov so navedeni na uradni spletni strani ponudnika portala BetrSign®.

31.  člen

Cene

Veljavne cene so vedno objavljene na spletni strani ponudnika. V kolikor želi naročnik prekiniti naročniško razmerje, lahko z zahtevkom na namenski spletni strani pred koncem obračunskega cikla prekliče naročniško razmerje za uporabo portala BetrSign® za naslednji obračunski cikel.

V primeru drugačnega načina obračunavanja ponudnik in naročnik skleneta ločen SLA. V tem primeru določbe SLA prevladajo nad določbami teh Splošnih pogojev.


32.  člen

Obračunavanje

Naročnik se zavezuje, da bo vse stroške naročniškega paketa v zvezi s portalom BetrSign® pravočasno plačal. Stroški za naročniške pakete bodo naročniku zaračunani vnaprej. Naročnik lahko izbere letno ali mesečno obračunavanje naročniških paketov.

Stroški plačila naročniškega paketa s strani naročnika so nevračljivi, razen v primeru, da se naročnik in ponudnik drugače dogovorita, z uradnim pisnim dogovorom ali pa je to drugače določeno s temi Splošnimi pogoji.

Naročnik na namenski spletni strani izbere želen naročniški paket, nato ga sistem preusmeri na registracijsko formo. Naročnik izpolni podatke o podjetju in kontaktne podatke. V naslednjem 2. koraku naročnik izbere paket, obdobje in št. uporabnikov. Nato naročnik v 3. koraku vpiše št. bančne kartice, datum veljavnosti in CVC številko. Po plačilu storitve naročnik na elektronski naslov prejme potrditveno elektronsko sporočilo. Ponudnik bo za uporabo portala BetrSign® izstavil naročniku račun. Po izvedenem plačilu prejme naročnik podatke za dostop do portala BetrSign® nemudoma oziroma najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh.

Naročniška plačila se obdelujejo neposredno preko plačilne platforme Stripe v skladu s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na uradni spletni strani ponudnika plačilne platforme Stripe. Ponudnik v nobenem primeru ne hrani naročnikovih bančnih podatkov (št. bančne kartice, CSV itd.). Naročnina se po koncu plana (mesečnega, letnega), avtomatsko obračuna za naslednjo obračunsko obdobje, razen, če jo naročnik predhodno prekine. Plačilna storitev Stripe na mesečni oz. letni ravni avtomatsko obdela plačilo.

Vrste podatkov, ki so vsebovani v registracijskih poljih so: naziv podjetja, naslov 1, naslov 2 (opcijsko), kraj, poštna številka, regija, država, e-mail, podatki o naslovu za račun (opcijsko), davčna št. za davčne zavezance, podatki kontaktne osebe (ime, priimek, e-mail, telefonska št.).

Cene so neto cene in ne vključujejo davka na dodano vrednost ter drugih dajatev, ki so breme naročnika.

V primeru zamude pri plačilu je ponudnik upravičen zaračunati zakonsko določene zamudne obresti oz. prenehati izvajanje storitve za naročnika.


33.  člen

Začasno ali trajno prenehanje izvajanja storitev

Ponudnik lahko začasno preneha izvajati storitev za naročnika v naslednjih primerih:

 • nespoštovanje določil teh Splošnih pogojev s strani naročnika,
 • neplačila nespornih obveznosti s strani naročnika v osmih (8) dneh po prejemu opomina,
 • v kolikor naročnik uporablja storitev na način in namene, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji za uporabo portala BetrSign® ali veljavno zakonodajo.


Naročnina na naročniški paket preneha veljati:

 • prvi dan po poteku obdobja za katerega je bil sklenjen naročniški paket,
 • prvi dan po poteku odpovednega roka zaradi odstopa naročnika od naročniškega paketa, v primeru, da ima naročnik izbran naročnik paket za določen čas enega leta,
 • prvi dan po prejemu zahtevka zaradi odstopa naročnika od naročniškega paketa za brezplačni preizkus oz. od trenutka prenehanja brezplačnega preizkusa,
 • sporazumno, v skladu z dogovorom med naročnikom in ponudnikom.

Ponudnik bo o razlogih za začasno prenehanje izvajanja storitve naročnika pisno obvestil najmanj tri (3) dni pred dnem prenehanja izvajanja storitev.


34.  člen

V kolikor naročnik odpravi razlog za začasno izključitev, bo ponudnik najkasneje v treh (3) delovnih dneh ponovno omogočil uporabo portala BetrSign® za naročnika.

Ponudnik si pridružuje pravico, da lahko naročniku za ponovno vključitev zaračuna strošek celotnega mesečnega/letnega paketa.

Naročnik v primeru začasnega prenehanja izvajanja storitve ni upravičen do povračila nikakršne škode.

Če naročnik ne podaljša naročnine naročnikovi uporabniki portala ne morejo uporabljati, razen v vlogi uporabnika

Naročnik lahko trajno izbriše račun, v tem primeru se vsi podatki v zvezi z naročnikom avtomatsko izbrišejo.


XIV. JAMSTVO IN IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI 


35.  člen

Ponudnik zagotavlja storitve kot so (as is), in kot so na voljo (as available). Naročnik uporablja storitev na lastno odgovornost. Ponudnik ne odgovarja za nobeno posredno, posebno, naključno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček, dohodke, investicije, dobro ime), ki izhaja iz uporabe portala BetrSign®. Navedena omejitev odgovornosti velja tudi, v primeru, če je bil Ponudnik seznanjen z možnostjo nastanka takšne škode.

Ponudnik zavrača kakršnokoli garancijo, da:

 • bodo storitve ali programska oprema ustrezale naročnikovim zahtevam,
 • bodo stalno na voljo,
 • bodo zagotavljale neprekinjeno poslovanje,
 • bodo pravočasne, varne in brez napak,
 • bodo rezultati, ki jih lahko dobimo pri uporabi storitev ali programske opreme, učinkoviti, natančni ali zanesljivi,
 • bo kakovost storitev ali programske opreme izpolnila naročnikova pričakovanja,
 • bodo morebitne napake ali napake v storitvah ali programski opremi popravljene.

36.  člen

Ponudnik ne odgovarja naročnikom in uporabnikom za kakršnokoli škodo, ki bi jo le-ti utrpeli zaradi ukinitve ali nadgradnje oziroma spremembe portala BetrSign®. Ponudnik mora naročnika o ukinitvi portala BetrSign® pisno obvestili vsaj 120 dni pred ukinitvijo.


XV. KONČNE DOLOČBE

37.  člen

V primeru statusnih sprememb ponudnika nadaljuje z izvajanjem storitev njegov pravni naslednik. V primeru nejasnosti ponudnik omogoči dostop do podatkov samo na podlagi notarsko overjenega zahtevka zastopnika naročnika.


38.  člen

V kolikor bi zaradi spremembe zakonodaje, ki ureja zadevno področje, posamezna določila teh Splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil in s tem teh Splošnih pogojev. Ponudnik in naročnik se zavezujeta v najkrajšem možnem času nadomestiti neveljavna določila.


39.  člen

Ponudnik ima pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo in/ali svojo poslovno politiko kadar koli spremeni in/ali dopolni te Splošne pogoje. O vseh dopolnitvah in spremembah ponudnik predhodno ni dolžan obvestiti naročnika. Vsakokratna veljavna različica Splošnih pogojev je objavljena na spletni strani ponudnika.

Naslovi poglavij v Splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti ter na vsebino in tolmačenje posameznih določil Splošnih pogojev kot celote ne vplivajo.

40.  člen

Ponudnik in naročnik bosta vse morebitne spore poskušala reševati sporazumno. V kolikor to ne bo možno, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.


41.  člen

Ti splošni pogoji veljajo od 19.04.2022 dalje.

Setcce

Down